Tag: aizu-tajima

  • นั่งรถไฟในตู้เย็น | Aizu-Tajima , Fukushima

    นั่งรถไฟในตู้เย็น | Aizu-Tajima , Fukushima

    เปลี่ยนจากการชมภาพยนต์จาก netflix มาเป็นชมภาพยนต์จากหน้าต่างรถไฟ เตรียมกาแฟไว้ในมือ เตรียมหูฟังไว้ให้พร้อม แล้วมาชมภาพยนตร์ด้วยตาเปล่า เรื่องเล่าจากหน้าต่างรถไฟ น่าจะเป็นเรื่องดีดีในชีวิต 🙂